PARTNERI
Naj-izvor literature
http://issuu.com/RegionalniTjednik/docs/rt_295
http://issuu.com/RegionalniTjednik/docs/rt_295
Nema zapisa.
Nema zapisa.
Blog
srijeda, ožujak 16, 2011
Na temelju članka 11. Zakona o udrugama ("Narodne novine" br.88/01 i 11/02)

Skupština Udruge za autizam Pogled, održane 27.01.2010. donijela je

ODLUKU O PROMIJENI STATUTA     

Udruge za autizam "Pogled" (u daljnjem tekstu Udruga "Pogled")

Članak 1. Statuta Udruge "Pogled"

"Udruga roditelja djece s posebnim potrebama "POGLED" (u daljnjem tekstu:Udruga) je udruga s ciljem unapređivanja kvalitete života,medicinske i socijalne zaštite djece s posebnim potrebama i njihovih obitelji.

Puni naziv Udruge glasi: Udruga roditelja djece s posebnim potrebama "POGLED".

Skraćeni je naziv Udruge "POGLED"

Sjedište Udruge je u Čakovcu, a Udruga djeluje na području sjeverozapadne Hrvatske."

mijenja se i glasi:

"Udruga za autizam "POGLED" (u daljnjem tekstu:Udruga) je udruga s ciljem unapređivanja kvalitete života, medicinske i socijalne zaštite djece i osoba s autizmom  i njihovih obitelji.

Puni naziv udruge glasi: Udruga za autizam "POGLED"

Skraćeni je naziv udruge je: "POGLED"

Sjedište udruge je u Nedelišću, M. Tita 60, a Udruga djeluje na području sjeverozapadne Hrvatske."

 

Članak 2. Statuta Udruge "Pogled"

"Udruga ima pečat okruglog oblika,promjera 35 mm, a sadrži naziv Udruge i sjedište."

mijenja se i glasi:

"Udruga ima dva pečata. Jedan je okruglog oblika, promjera 35 mm, a sadrži naziv Udruge i sjedište, a drugi je pravokutnog oblika i sadrži samo logo Udruge."

 

Članak 3. Statuta Udruge "Pogled"

"Svrha Udruge je okupljanje i organiziranje roditelja djece s posebnim potrebama i drugih osoba koje mogu i žele pridonijeti podizanju kvalitete života djece s posebnim potrebama i njihovih obitelji."

mijenja se i glasi:

" Svrha Udruge je okupljanje djece, odraslih osoba s autizmom i njihovih roditelja, te ostalih osoba i djece sa srodnim poremećajima s ciljem podizanja kvalitete života djece i odraslih osoba s autizmom i njihovih obitelji."

 

Članak 6. Statuta Udruge "Pogled"

"Udruga nastoji ostvariti svoje ciljeve kroz sljedeće djelatnosti:

- uspostavljanje i održavanje suradnje s roditeljima djece s posebnim potrebama, stručnim osobama,institucijama i udrugama u zemlji i inozemstvu;

- informiranje članstva i javnosti o problemima djece s posebnim potrebama i njihovih obitelji;

- poticanje edukacije i stručnog usavršavanja osoba koje rade s djecom s posebnim potrebama;

- poticanje razvoja potrebnih ustanova (primjerice dječjih vrtića,obrazovnih i radnih ustanova s prilagođenim programima, integracijskih ustanova,zdravstvenih ustanova i sl. );

- organiziranje stručnih skupova,savjetovanja, seminara i sl. ;

- organiziranje programa za djecu s posebnim potrebama u suradnji s stručnjacima (kulturne i sportske aktivnosti, igraonice i sl. );

- izdavačku djelatnost u skladu s ciljevima i zadacima Udruge (informacije,suradnja na prijevodima stručne literature i sl. ) u skladu sa Zakonom ;

- radom na ostalim zadacima u cilju poboljšanja i razvoja kvalitete života djece s posebnim potrebama i njihovih obitelji;"

mijenja se i glasi:

"Udruga nastoji ostvariti svoje ciljeve kroz sljedeće djelatnosti:

- uspostavljanje i održavanje suradnje s roditeljima djece i osoba s autizmom, stručnim

osobama,institucijama i udrugama u zemlji i inozemstvu;

- informiranje članstva i javnosti o problemima djece i osoba s autizmom i njihovih obitelji;

- poticanje edukacije i stručnog usavršavanja osoba koje rade s djecom i osobama s autizmom;

- poticanje razvoja potrebnih ustanova (primjerice dječjih vrtića, obrazovnih i raznih ustanova s prilagođenim programima, integracijskih ustanova, zdravstvenih ustanova i sl.);

- organiziranje stručnih skupova, savjetovanja, seminara i sl. ;

- organiziranje programa za djecu i odrasle osobe s autizmom u suradnji s stručnjacima (kulturne i sportske aktivnosti, igraonice i sl.);

- izdavačku djelatnost u skladu s ciljevima i zadacima Udruge u skladu sa Zakonom (informacije,suradnja na prijevodima stručne literature i sl.) ;

- radom na ostalim zadacima u cilju poboljšanja i razvoja kvalitete života djece i osoba s autizmom i njihovih obitelji;"

 

Članak 7. Statuta Udruge "Pogled"

"Udruga razvija svoju djelatnost kao jedinstvena organizacija.

U okviru Udruge, radi racionalnijeg i efikasnijeg obavljanja djelatnosti iz članka 6., s obzirom na područje djelovanja, organiziraju se podružnice kao posebne unutrašnje organizacione jedinice Udruge.

Podružnice se organiziraju po urbanim centrima. Podružnica ima svoj pečat koji osim sadržaja pečata iz članka 3. Statuta, sadrži i ime urbanog centra u kojem djeluje.

Odluku o organiziranju podružnice donosi Upravni odbor Udruge.

Podružnica nije pravna osoba. Podružnica ima svoj žiro-račun. Radom podružnice rukovodi voditelj podružnice kojeg imenuje Upravni odbor.

Voditelj podružnice :

- predstavlja podružnicu, a može zastupati i Udrugu temeljem posebne punomoći

- organizira i rukovodi djelatnošću podružnice u okviru djelatnosti Udruge

- predstavlja podružnicu kao izvjestitelj u Upravnom odboru

- informira podružnicu o radu Upravnog odbora

- podnosi Upravnom odboru i predsjedniku Udruge periodična izvješća o radu podružnice

- za svoj rad odgovoran je Upravnom odboru.

mijenja se i glasi:

"Udruga razvija svoju djelatnost kao jedinstvena organizacija.

U okviru Udruge, radi racionalnijeg i efikasnijeg obavljanja djelatnosti iz članka 6., s obzirom na područje djelovanja, organiziraju se klubovi kao posebne unutrašnje organizacione jedinice udruge.

Klubovi se organiziraju po urbanim centrima. Klub ima svoj pečat koji osim sadržaja pečata iz članka 3. Statuta, sadrži i ime urbanog centra u kojem djeluje, te djeluje u skladu sa Statutom Udruge.

Odluku o organiziranju klubova donosi Upravni odbor Udruge.

Klub nema pravnu osobnost. Klub ima svoj podračun žiro-računa Udruge. Radom klubova rukovodi predsjednik kluba kojeg imenuje Upravni odbor.

Predsjednik kluba :

- predstavlja klub, a može zastupati i Udrugu temeljem posebne punomoći

- organizira i rukovodi djelatnošću kluba  u okviru djelatnosti Udruge

- podnosi tromjesečni izvještaj o radu kluba Upravnom odboru

- informira klub o radu Upravnog odbora

- za svoj rad odgovoran je Upravnom odboru."

 

Članak 8. Statuta Udruge "Pogled"

"Članom Udruge može postati svaka fizička osoba,domaća ili strana, koja prihvaća Statut i Etički kodeks Udruge i daje svoj doprinos ostvarivanju ciljeva i zadataka navedenih u ovom Statutu.

Članovi Udruge su redovni članovi, članovi prijatelji, počasni i nominalni.

Redovnim članom može postati osoba koja u užoj obitelji ima dijete s posebnim potrebama kao što je dijete s autizmom, elementima autizma, mentalnom retardacijom i drugim teškoćama u razvoju.

Članom prijateljem može postati svaka osoba koja želi sudjelovati u radu i promicanju interesa Udruge.

Počasnim članom postaje osoba osobito zaslužna za promicanje ideja i aktivnosti Udruge,a bira se na prijedlog Upravnog odbora i uz suglasnost Skupštine.

Nominalni članovi Udruge su djeca redovnih članova Udruge koja imaju posebne potrebe.

Primanje u članstvo inicira se ispunjavanjem pristupnice, a o primanju odlučuje Upravni odbor."

mijenja se i glasi:

"Članom udruge može postati svaka fizička osoba,domaća ili strana, koja prihvaća Statut i Etički kodeks Udruge i daje svoj doprinos ostvarivanju ciljeva i zadataka navedenih u ovom Statutu.

Članovi Udruge su nominalni, redovni, članovi prijatelji i počasni.

Nominalni članovi udruge su djeca i osobe s autizmom i drugim srodnim poremećajima. Primanje u članstvo inicira se ispunjavanjem pristupnice, a o primanju odlučuje Upravni odbor.

Redovnim članom može postati osoba koja u užoj obitelji ima dijete ili osobu s autizmom ili drugim srodnim poremećajima.

Članom prijateljem može postati svaka osoba koja želi sudjelovati u radu i promicanju interesa udruge.

Počasnim članom postaje osoba osobito zaslužna za promicanje ideja i aktivnosti udruge,a bira se na prijedlog Upravnog odbora i uz suglasnost Skupštine."

 

Članak 9. Statuta Udruge "Pogled"

"Članovi Udruge imaju pravo i obvezu:

- da svojim radom doprinose ostvarivanju programa i zadataka Udruge;

- da uredno plaćaju članarinu za pokriće troškova i obveza Udruge;

- da sudjeluju u radu i da biraju i budu birani u sva tijela Udruge;

- da poštuju privatnost svakog člana Udruge."

mijenja se i glasi:

"Redovni članovi Udruge imaju pravo i obvezu:

- da svojim radom doprinose ostvarivanju programa i zadataka Udruge;

- da uredno plaćaju članarinu za pokriće troškova i obveza Udruge;

- da sudjeluju u radu i da biraju i budu birani u sva tijela Udruge;

- da poštuju privatnost svakog člana Udruge.

Članovi prijatelji i počasni članovi mogu biti birani u sva tijela udruge uz suglasnost Upravnog odbora i Skupštine."

 

Članak 12. Statuta Udruge "Pogled"

"Skupština zasjeda i pravovaljano donosi odluke ako joj prisustvuje najmanje trećina članova.

Za odluku o donošenju Statuta, izmjeni Statuta i prestanku rada Udruge potrebna je natpolovična većina prisutnih.

Radom Skupštine rukovodi Upravni odbor, koji na godišnjoj Skupštini podnosi izvješće o radu i poslovanju, te predlaže smjernice rada za iduće razdoblje."

mijenja se i glasi:

"Skupština zasjeda i pravovaljano donosi odluke ako joj prisustvuje najmanje trećina članova.

Za odluku o donošenju Statuta, izmjeni Statuta i prestanku rada Udruge potrebna je natpolovična većina prisutnih redovnih članova na Skupštini.

Radom sjednice Skupštine rukovodi Upravni odbor, koji na godišnjoj Skupštini podnosi izvješće o radu i poslovanju, te predlaže smjernice rada za iduće razdoblje."

 

Članak 16. Statuta Udruge "Pogled"

"Upravni odbor je kolegijalno izvršno tijelo Udruge sa pet članova. Članove Upravnog odbora bira Skupština iz reda svojih članova.

Članovi Upravnog odbora po funkciji su predsjednik, dopredsjednik i tajnik Udruge.

Mandat članova Upravnog odbora, kao i mandat predsjednika, dopredsjednika i tajnika, traje dvije godine, nakon isteka kojih mogu biti ponovo izabrani."

mijenja se i glasi:

"Upravni odbor je kolegijalno izvršno tijelo Udruge sa sedam članova. Članove Upravnog odbora bira Skupština iz reda svojih članova.

Članovi Upravnog odbora po funkciji su predsjednik, dopredsjednik, tajnik Udruge i još 4 člana Udruge.

Mandat članova Upravnog odbora, kao i mandat predsjednika, dopredsjednika i tajnika, traje dvije godine, nakon isteka kojih mogu biti ponovo izabrani."

 

Članak 23. Statuta Udruge "Pogled"

"Vijeće udruge čine redovni članovi, članovi prijatelji i počasni članovi Udruge, a ima svrhu uspostavljanja neposrednog kontakta roditelja djece s posebnim potrebama i svih osoba koje im žele pružiti podršku i pomoć."

mijenja se i glasi:

"Stručno vijeće udruge čine stručni suradnici koji svojim radom doprinose unapređenju  kvalitete života, medicinske i socijalne zaštite djece i osoba s autizmom  i njihovih obitelji. Stručno vijeće ima sedam članova čine ga: redovni član (roditelj), neuropedijatar, psihijatar, logoped/defektolog, socijalni radnik, pravnik, pedijatar. Stručno vijeće sastaje se prema potrebi, a najmanje jednom godišnje. Svojim prijedlozima i savjetima doprinosi unapređenju rada Udruge, ujedno pruža podršku i pomoć redovnim članovima – roditeljima djece i osoba s autizmom i drugim srodnim poremećajima."

 

Članak 30. Statuta Udruge "Pogled"

"Ispravno tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština."

mijenja se i glasi:

"Ispravno tumačenje odredaba ovog Statuta daje Upravni odbor."

 

Dalibor Kuhta, predsjednik

 

______________________

udrugapogled @ 15:26 |Isključeno | Komentari: 0
Kontakt
  • udrugapogled@gmail.com
  • 099 236 4687 , 099 236 4686
  • Adresa
    Nedelišće 40305 M.Tita 60
  • poslovni račun : PBZ HR 44 2340009 - 1116037205
    PBZ - ČAKOVEC V.MORANDINIJA 37 IBAN: HR4423400091116037205 SWIFT: PBZGHR2X
Brojač posjeta
26856
TagCloud
Index.hr
Nema zapisa.