PARTNERI
Naj-izvor literature
http://issuu.com/RegionalniTjednik/docs/rt_295
http://issuu.com/RegionalniTjednik/docs/rt_295
Nema zapisa.
Nema zapisa.
Blog
srijeda, ožujak 16, 2011
Na temelju Zakona o udrugama ("Narodne novine"br.88/01;11/02) na Skupštini Udruge za autizam "POGLED",održanoj 27.01.2010. godine donesen je

 STATUT

OSNOVNE ODREDBE

 Članak 1.

Udruga za autizam "POGLED" (u daljnjem tekstu:Udruga) je udruga s ciljem unapređivanja kvalitete života, medicinske i socijalne zaštite djece i osoba s autizmom  i njihovih obitelji.

Puni naziv udruge glasi: Udruga za autizam "POGLED"

Skraćeni je naziv udruge je: "POGLED"

Sjedište udruge je u Nedelišću, M. Tita 60, a Udruga djeluje na području sjeverozapadne Hrvatske.

 

Članak 2.

Udruga ima dva pečata. Jedan je okruglog oblika, promjera 35 mm, a sadrži naziv Udruge i sjedište, a drugi je pravokutnog oblika i sadrži samo logo Udruge.

 

Članak 3.

Svrha Udruge je okupljanje djece, odraslih osoba s autizmom i njihovih roditelja, te ostalih osoba i djece sa srodnim poremećajima s ciljem podizanja kvalitete života djece i odraslih osoba s autizmom i njihovih obitelji.

 

Članak 4.

Rad Udruge je javan. Javnost rada ostvaruje se javnim djelovanjem svih organa Udruge, obavještavanjem putem sredstava javnog priopćavanja i na druge načine podobne za pravodobno i objektivno obavještavanje o djelovanju Udruge, kako članstva tako i ostalih

zainteresiranih osoba.

 

Članak 5.

Udrugu predstavljaju i zastupaju predsjednik i tajnik Udruge.

 

DJELATNOST UDRUGE

Članak 6.

Udruga nastoji ostvariti svoje ciljeve kroz sljedeće djelatnosti:

- uspostavljanje i održavanje suradnje s roditeljima djece i osoba s autizmom, stručnim

osobama,institucijama i udrugama u zemlji i inozemstvu;

- informiranje članstva i javnosti o problemima djece i osoba s autizmom i njihovih obitelji;

- poticanje edukacije i stručnog usavršavanja osoba koje rade s djecom i osobama s autizmom;

- poticanje razvoja potrebnih ustanova (primjerice dječjih vrtića, obrazovnih i raznih ustanova s prilagođenim programima, integracijskih ustanova, zdravstvenih ustanova i sl.);

- organiziranje stručnih skupova, savjetovanja, seminara i sl. ;

- organiziranje programa za djecu i odrasle osobe s autizmom u suradnji s stručnjacima (kulturne i sportske aktivnosti, igraonice i sl.);

- izdavačku djelatnost u skladu s ciljevima i zadacima Udruge u skladu sa Zakonom (informacije,suradnja na prijevodima stručne literature i sl.) ;

- radom na ostalim zadacima u cilju poboljšanja i razvoja kvalitete života djece i osoba s autizmom i njihovih obitelji ;

 

Članak 7.

Udruga razvija svoju djelatnost kao jedinstvena organizacija. U okviru Udruge, radi racionalnijeg i efikasnijeg obavljanja djelatnosti iz članka 6., s obzirom na područje djelovanja, organiziraju se klubovi kao posebne unutrašnje organizacione jedinice udruge.

Klubovi se organiziraju po urbanim centrima. Klub ima svoj pečat koji osim sadržaja pečata iz članka 3. Statuta, sadrži i ime urbanog centra u kojem djeluje, te djeluje u skladu sa Statutom Udruge.

Odluku o organiziranju klubova donosi Upravni odbor Udruge.

Klub nema pravnu osobnost. Klub ima svoj podračun žiro-računa Udruge. Radom klubova rukovodi predsjednik kluba kojeg imenuje Upravni odbor.

Predsjednik kluba :

- predstavlja klub, a može zastupati i Udrugu temeljem posebne punomoći

- organizira i rukovodi djelatnošću kluba  u okviru djelatnosti Udruge

- podnosi tromjesečni izvještaj o radu kluba Upravnom odboru

- informira klub o radu Upravnog odbora

- za svoj rad odgovoran je Upravnom odboru.

 

ČLANSTVO

Članak 8.

Članom udruge može postati svaka fizička osoba,domaća ili strana, koja prihvaća Statut i Etički kodeks Udruge i daje svoj doprinos ostvarivanju ciljeva i zadataka navedenih u ovom Statutu.

Članovi Udruge su nominalni, redovni, članovi prijatelji i počasni.

Nominalni članovi udruge su djeca i osobe s autizmom i drugim srodnim poremećajima. Primanje u članstvo inicira se ispunjavanjem pristupnice, a o primanju odlučuje Upravni odbor.

Redovnim članom može postati osoba koja u užoj obitelji ima dijete ili osobu s autizmom ili drugim srodnim poremećajima.

Članom prijateljem može postati svaka osoba koja želi sudjelovati u radu i promicanju interesa udruge.

Počasnim članom postaje osoba osobito zaslužna za promicanje ideja i aktivnosti udruge,a bira se na prijedlog Upravnog odbora i uz suglasnost Skupštine.

 

Članak 9.

Redovni članovi Udruge imaju pravo i obvezu:

- da svojim radom doprinose ostvarivanju programa i zadataka Udruge;

- da uredno plaćaju članarinu za pokriće troškova i obveza Udruge;

- da sudjeluju u radu i da biraju i budu birani u sva tijela Udruge;

- da poštuju privatnost svakog člana Udruge.

Članovi prijatelji i počasni članovi mogu biti birani u sva tijela udruge uz suglasnost Upravnog odbora i Skupštine.

 

Članak 10.

Članstvo u Udruzi prestaje:

- istupom po osobnoj želji,

- odlukom Upravnog odbora ukoliko član ne izvršava svoje obveze ili djeluje suprotno interesima Udruge ili ako teže povrijedi Etički kodeks Udruge,

- neplaćanjem članarine duljim od šest mjeseci,

- prestankom rada Udruge.

Odluku o isključenju donosi Upravni odbor. Protiv odluke o isključenju može se podnijeti pismeni prigovor Skupštini udruge u roku od 30 dana od primitka odluke. Odluka Skupštine je konačna.

 

ORGANIZACIJA I UPRAVLJANJE

Članak 11.

Skupština je najviši organ udruge a čine je svi redovni članovi udruge.

Skupštinu saziva Upravni odbor prema potrebi a najmanje jednom godišnje.

Izvanrednu sjednicu Skupštine može sazvati Upravni odbor, Nadzorni odbor ili 30% članova.

 

Članak 12.

Skupština zasjeda i pravovaljano donosi odluke ako joj prisustvuje najmanje trećina članova.

Za odluku o donošenju Statuta, izmjeni Statuta i prestanku rada Udruge potrebna je natpolovična većina prisutnih redovnih članova na Skupštini.

Radom sjednice Skupštine rukovodi Upravni odbor, koji na godišnjoj Skupštini podnosi izvješće o radu i poslovanju, te predlaže smjernice rada za iduće razdoblje.

 

Članak 13.

Skupština raspravlja i donosi odluke o svim pitanjima koje se odnose na ostvarivanje programa i zadataka Udruge a posebno:

- donošenju, izmjenama i dopunama Statuta Udruge i pravilnika o radu Udurge

- planu i programu Udruge

- visini i načinu plaćanja članarine

- donošenju financijskog plana i usvajanju završnog računa

- biranju i razrješenju članova Upravnog odbora i Nadzornog odbora

- biranju i razrješenju predsjednika, dopredsjednika i tajnika udruge, te predsjednika Nadzornog odbora.

 

Članak 14.

Skupština može razriješiti članove Upravnog odbora i Nadzornog odbora prije isteka mandata na koji su izabrani zbog neaktivnosti tih tijela ili neodržavanja sjednica i to u cijelosti ili samo pojedine članove.

Ukoliko razrješava cijeli Upravni odbor ili Nadzorni odbor, Skupština bira novi s punim mandatom, a ukoliko razrješava samo pojedine članove bira nove članove kojima mandat traje do isteka mandata Upravnog odbora ili Nadzornog odbora u koji su birani.

 

Članak 15.

Skupština na prijedlog Upravnog odbora donosi Pravilnik koji sadrži upute o načinu rada Udruge (etički kodeks, financijsko poslovanje i sl.). Pravilnik ne smije sadržavati odredbe suprotne ovom Statutu. Odredbe pravilnika imaju za Udrugu i njene članove istu obvezujuću snagu kao Statut.

 

Članak 16.

Upravni odbor je kolegijalno izvršno tijelo Udruge sa sedam članova. Članove Upravnog odbora bira Skupština iz reda svojih članova.

Članovi Upravnog odbora po funkciji su predsjednik, dopredsjednik, tajnik Udruge i još 4 člana Udruge.

Mandat članova Upravnog odbora, kao i mandat predsjednika, dopredsjednika i tajnika, traje dvije godine, nakon isteka kojih mogu biti ponovo izabrani.

 

Članak 17.

Upravni odbor:

- priprema i utvrđuje prijedlog Statuta, te njegove izmjene i dopune, financijski plan i završni račun

- odlučuje o promjeni adrese sjedišta Udruge

- saziva Skupštinu i priprema dnevni red

- izvršava odluke Skupštine, rukovodi i usmjerava rad Udruge između dviju Skupština

- upravlja imovinom Udruge

- oblikuje po potrebi stalna i povremena stručna tijela i imenuje predsjednika i članove tih tijela

- vodi brigu o zakonitom i ispravnom financijsko-materijalnom poslovanju

- donosi odluke o sklapanju Ugovora o radu.

Upravni odbor je odgovoran Skupštini za svoj kao i sveukupni rad Udruge.

 

 

Članak 18.

Predsjednik Udruge:

- predstavlja i zastupa Udrugu i organizira izvršavanje njezinih zadataka

- predsjedava sjednicama Upravnog odbora i izvršava njegove odluke

- sastavlja godišnji izvještaj o radu Udruge

 

Članak 19.

Dopredsjednik Udruge zamjenjuje predsjednika u njegovoj odsutnosti ili spriječenosti i ima ista prava i dužnosti kao i predsjednik.

 

Članak 20.

Tajnik Udruge:

- predstavlja i zastupa Udrugu

- obavlja administrativne poslove,vodi evidenciju članova i brine o imovini Udruge

 

Članak 21.

Upravni odbor se sastaje prema potrebi i pravovaljano donosi odluke ako sjednici prisustvuje

nadpolovična većina članova. Odluke se donose većinom glasova prisutnih članova.

Ukoliko je zaposlenik Udruge član Upravnog odbora Udruge, ne može sudjelovati u donošenju odluka vezanih uz njegov Ugovor o radu.

Sjednicu Upravnog odbora, saziva i vodi predsjednik Udruge ili u slučaju njegove odsutnosti

dopredsjednik. O tijeku sjednice vodi se zapisnik kojeg potpisuju predsjednik ili dopredsjednik i tajnik Udruge.

 

Članak 22.

Nadzorni odbor je tijelo Udruge koje ima tri člana.

Predsjednika Nadzornog odbora i članove bira Skupština na vrijeme od dvije godine iz reda svojih članova. Za člana Nadzornog odbora ne može biti biran predsjednik Udruge kao ni članovi Upravnog odbora.

Nadzorni odbor brine o pravilnoj primjeni Satuta i pravilnika, kontrolira materijalno-financijsko poslovanje te nadzire rad Udruge i o tome podnosi izvještaj Skupštini.

Nadzorni odbor donosi odluke većinom glasova ukupnog broja članova.

 

Članak 23.

Stručno vijeće udruge čine stručni suradnici koji svojim radom doprinose unapređenju  kvalitete života, medicinske i socijalne zaštite djece i osoba s autizmom  i njihovih obitelji. Stručno vijeće ima sedam članova čine ga: redovni član (roditelj), neuropedijatar, psihijatar, logoped/defektolog, socijalni radnik, pravnik, pedijatar. Stručno vijeće sastaje se prema potrebi, a najmanje jednom godišnje. Svojim prijedlozima i savjetima doprinosi unapređenju rada Udruge, ujedno pruža podršku i pomoć redovnim članovima – roditeljima djece i osoba s autizmom i drugim srodnim poremećajima.

 

Članak 24.

Skupština i Upravni odbor mogu, svaki u svom području rada, imenovati savjetničke komisije za aspekte zdravstva, odgoja i obrazovanja, socijalne skrbi i sl. Sastav savjetničkih komisija, zadaci i način rada određuju se prilikom njihovog imenovanja.

 

Članak 25.

Udruga obavlja svoje financijsko poslovanje putem vlastitog bankovnog računa.

 

IZVORI SREDSTAVA

Članak 26.

Izvori sredstava Udruge su:

- članarina redovnih članova i članova prijatelja

- donacije

- dotacije

- sponzorstva

- dobrovoljni prilozi

- ostali izvori u skladu sa zakonom.

Plan prihoda i rashoda utvrđuje se za svaku godinu, financijskim planom.

Sredstva Udruge mogu se koristiti samo namjenski u skladu sa Statutom i usvojenim financijskim planom.

 

Članak 27.

Sve funkcije u Udruzi su dobrovoljne. Rad pojedinaca može se nagraditi prema količini i stručnosti obavljenih poslova o čemu odluku u svakom pojedinačnom slučaju donosi Upravni odbor.

Financijsko-materijalno poslovanje Udruge organizira se i vodi prema propisima kojima se uređuje način vođenja računovodstva neprofitnih organizacija.

Financijsko računovodstveni poslovi povjeravaju se stručnoj osobi.

 

PRESTANAK RADA UDRUGE

Članak 28.

Udruga prestaje s radom odlukom Skupštine da ne postoji potreba ili uvjeti za nastavak djelovanja. Na istoj sjednici Skupštine na kojoj se donosi odluka o prestanku Udruge, donosi se i odluka o raspodjeli eventualno pozitivnog salda i imovine Udruge.

U slučaju prestanka Udruge imovina Udruge pohranjuje se do osnivanja nove Udruge ili se prenosi na jednu ili više udruga ili ustanova koje imaju za cilj poboljšanje kvalitete života djece i osoba s autizmom i srodnim poremećajima ili po odluci Skupštine može najsvrsishodnije koristiti navedenu imovinu.

Imovina i pozitivni saldo Udruge ne može se razdijeliti među članovima Udruge.

 

ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 29.

U svim sporovima između Udruge i jednog ili više članova odlučuje Upravni odbor. Kod razlike u shvaćanju neke odredbe ovog Statuta odlučuje Upravni odbor.

 

Članak 30.

Ispravno tumačenje odredaba ovog Statuta daje Upravni odbor.

 

Članak 31.

Statut stupa na snagu danom usvajanja na Skupštini Udruge.

 

U Čakovcu, 27.01.2010.

Dalibor Kuhta, predsjednik

__________________

udrugapogled @ 15:29 |Isključeno | Komentari: 0
Kontakt
  • udrugapogled@gmail.com
  • 099 236 4687 , 099 236 4686
  • Adresa
    Nedelišće 40305 M.Tita 60
  • poslovni račun : PBZ HR 44 2340009 - 1116037205
    PBZ - ČAKOVEC V.MORANDINIJA 37 IBAN: HR4423400091116037205 SWIFT: PBZGHR2X
Brojač posjeta
26856
TagCloud
Index.hr
Nema zapisa.